خدمات انبارداری

خدمات ما بطور کامل، در تولید و توزیع صنایع و مواد مصرفی مختلف، خدمات وسیع از بزرگ تا کوچک و تجارت های محلی تا چند ملیتی را در بر میگیرد. ما می توانیم نیاز های شما را برای کالاهای عمومی، الکترونیکی یا دارویی براورده کنیم.

 • مدیریت کالا از طریق وبسایت
 • چیدمان: در داخل جعبه، کارتن یا بصورت واحد
 • بسته بندی مجدد برای تحویل واحد های چندگانه
 • توزیع محمولات برای مشتریان مختلف
 • توانایی حمل محمولات بزرگ
 • تاریخ گردشی انقضای کالا
 • تخلیه بارهای پالتی
 • برچسب گذاری به همراه بارکد
 • بارگیری در بنادر
 • گزارشهای ورودی، بازرسی محصول و عکس برداری در صورت لزوم
 • تهیه اسناد خروجی
 • GMP دارویی**
 • توانایی مدیریت بارهای مرجوعی

 

** GMP :

روال تولید صحیح یا GMP٬ سیستمی است جهت حصول اطمینان در زمینه ی تولید مداوم و کنترل محصولات با توجه به استانداردهای کیفی.

این سیستم جهت به حداقل رساندن خطرات و ریسک در هر محصول دارویی که امکان حذف شدنش در طی پروسه ی آزمایش محصول نهایی وجود ندارد٬ طراحی شده است.