در صورت متفاوت بودن ابعاد برای هر بسته،در قسمت توضیحات نوشته شود.
در صورت متفاوت بودن ابعاد برای هر اتومبیل،در قسمت توضیحات نوشته شود.
در صورت متفاوت بودن ابعاد برای هر بسته،در قسمت توضیحات نوشته شود.
در صورت متفاوت بودن ابعاد برای هر بسته،در قسمت توضیحات نوشته شود.
در صورت نیاز به نگهداری کالا در دمای خاص و یخچالی دمای مورد نظر در قسمت توضیحات ذکر شود.
در صورت نیاز به نگهداری کالا در دمای خاص و یخچالی دمای مورد نظر در قسمت توضیحات ذکر شود.
در صورت متفاوت بودن ابعاد برای هر بسته،در قسمت توضیحات نوشته شود.
در صورت متفاوت بودن ابعاد برای هر بسته،در قسمت توضیحات نوشته شود.